Privatlivspolitik 

for

Tilbage til Livet - nu

 

Dataansvarlig kontaktperson

Psykoterapeut Pia Marlina Munch

Jernbanegade 60A, 2mf

9500 Hobro

CVR 31105811

Tlf 2826 4669

Mail: tilbagetillivetnu@gmail.com

www.tilbagetillivet.nu

Persondata er en vigtig del af mit arbejde
Som en vigtig og naturlig del af min arbejde som praktiserende psykoterapeut indsamler, behandler og  jeg i min virksomhed såkaldte persondata både ved påbegyndelse af hvert enkel behandlingsforløb og undervejs i behandlingsforløbet. For at afølge gældende lovgivning på området har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine persondata.

Persondata - hvad er det?
Ved persondata forstås og skelnes der mellem almindelige persondata, som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Følsomme persondata, som cpr. nummer, helbred, race, religion, seksuel orientering mm. De almindelige persondata er nødvendige for mig at få i forhold til rent praktisk og administrative ting - de gør det muligt for mig at kunne identificere dig blandt mine øvrige klienter, at kunne kontakte dig, hvis det er påkrævet og at kunne afregne med dig på lovlig vis, hvad enten du selv betaler for dit terapiforløb eller du får dit terapiforløb betalt helt eller delvist af andre, såsom arbejdsplads, bosted eller lignenede instanser. Følsomme persondata er de data om dig elv, som du og/eller jeg vurderer er relevante for dit udbytte af dit terapiforløb hos mig og som du vælger at dele med mig. For at kunne hjælpe dig bedst muligt, er det nødvendigt og afgørende, at jeg får lov til at vide mest muligt om, hvem du er som menneske. At du giver mig lov til at få et indblik i blandt andet di helbredsmæssige tilstand, både den fysiske og psykiske, vil på den måde klæde mig bedst på til at give dig den kvalifiverede hjælp og støtte i forhold til de udfordringer/problemer, som du har opsøgt mig for at få. Dit cpr nummer er kun relevant for mig at få hvis du får din behandling betalt helt eller delvist af andre, som nævnt tidligere kan det være din arbejdsplad, bosted/værge eller kommune. Sådanne instanser vil meget ofte have brug for et cpr nummer for at kunne afregne enten med dig eller mig.

Samtykke er en forudsætnig for persondatabehandling
Ved starten på dit behandlingsforløb hos mig beder jeg dig give mig samtykke til at måtte, behandle og opbevare dine persondata. Jeg oplyser dig her om hvilke persondata, jeg har brug for fra dig og til hvilket formål og lovgivningsmæssige grundlag. Jeg behandler kun persondata, som er relevant og nødvendigt for dit terapifoløb hos mig og for afregning heraf. Jeg bruger ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg endvidere, om det er muligt for mig at minimere mægden af data om dig. Jeg undersøger også , om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine lovmæssige forpligtelser eller den terapibehandking, jeg tilbyder dig.

Jeg er som psykoterapeut MPF underlagt tavshedspligten, hvilket medfører, at vores samtler er fortrolige og at jeg ikke må videregive de informationer om dig og dit liv, som du vælger at fortælle og dele med mig. Hvis jeg indhenter/udveksler persondata om dig med andre, som for eksempel din læge, jobcenter eller bosted/værge, må det som udgangspunkt kun ske efter aftale med dig og med dit samtykke. Jeg vil ved en sådan indhentning/udveksling af persondata oplyse dig om formålet med indberetningen/udvekslingen af disse persondata. De persondata, jeg har registeret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingen og for at efterleve regler for regnsskab og revision. Dine persondata sælges naturligvis ikke videre eller bruges til reklamemæssige formål. Jeg sammenstiller heller ikke dine persondata med data fra andre aktører, for eksempel fra sociale medier.

Hvis din behanding helt eller delvist betales af andre end dig selv, for eksempel kommune, arbejdsplads, bosted/værge, vil jeg også videregive oplysninger om din behandling til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandlinge af idn sag og kun med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at jeg må indhente/viederegive oplysninger, jf. persondatalovens §38. I særlige tilfælde kan der dog efter reglerne i andre sundhedspersoner, som for eksempel din egen læge. De nærmere regler herom kan du finde i sundhedsloven kapitel 9. Hvis der er alvorlig risiko for alvorligg mistanke, om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, er jeg underlagt den særlige underetningspligt jf serviceloven §153. Når jeg i min klinik har behov for at behandle data om børn eller mennesker under værgemål, indhenter jeg samtykke fra en forældre eller værge. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forældre med forældremyndighed over barnet.  

Journalføring
Jeg har som psykoterapeut MPF ikke journalplig. Jeg vælger dog at føre journal hvorfor jeg i følge sundhedsloven skal opbevare disse klientoplysningeri mindst 5 år fra det seneste notet i journalen, hvorefter journalen destrueres. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Jeg opvevare din kientjournal og eventuelle øvrige persondata på sikker og forsvarlig vis.

Dine rettigheder i forhold til din journal og øvrige persondata
Du kan til en hver tid bede om at få oplyst, hvolke persondata, jeg har registrert om dig, og hvd jeg anvender dem til og hvor længe jeg opbevare dem. Hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om at der laves en tilføjelse. Du har ret til at føre indsigelse mod min behandling af den persondata. D har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i din klientjournal, hvis du skulle ønske dette. For oplysninger, der ikke er omfattet af din klientjournal, har du ret til at få rette eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har endvidere ret til at få din journal udleveret og flyttet til en anden psykoterapeut eller psykolog, hvis du skulle ænske dette. Hvis du ønsker at benytte dig af denne ret til persondata-portabilitet, vil du få dine persondata udleveret i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dien persondata, tilføje kommentarer, rette i dem eller slette dem, kan du rette henvendelse til mig - kontakt informationer øverst på siden. Når jeg modtager din anmodning, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på dinhenvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at jeg har mdtaget din henvendelse.

Beskyttelse af dine persondata
For at bestytte dien persondata bedst muligt, vurdere jeg løbende, hvor høj resikoen er for at min persondatabehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for tab af persondatafortrolighed eller ID-tyveri. Jeg har med dette for øje vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder insturkser og foranstaltninger, der bekytter diene persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautriseret affentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt, Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dien data ved hjælp af anonymisering og kryptering af disse, hvor det er muligt og følger fældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risico for dig for tab af persondatafortroligheden diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt Skønnes det afgørende fr din persondatasikkerhed, vil jeg endvidere underrette Datatilsyntes om sikekrhedsbruddet.

Jeg overholder som Psykoterapeut MPF følgende regler:

§21. Reglerne om tavshedspligt, jf straffelovens §152 og §§152 c-f

§15 jf stk 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 §6. Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den seneste optegnelse.

Hvis du er utilfreds med min behandling af dine persondata
hvis du er utilfred med, hvordan jeg hånterer dine persondata og du ønsker at føre indsigelse imod min behandling af dine persondata, vil jeg meget gerne vide det og om muligt ændre det, sdu er utilfreds med. Derudover kan klager om min behandling af dien persondata indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere information om Datatilsynet på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger p www.stps.dk